Trang chủ Quy Chế Tuyển Sinh Và Đào Tạo

Quy Chế Tuyển Sinh Và Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THI THPT QUỐC GIA – TUYỂN SINH ĐH

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ban hành ngày 05/04/2021)

Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Ban hành ngày 19/04/2019)

Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Ban hành ngày 25/01/2017)

Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy (Ban hành ngày 25/01/2017)

VĂN BẢN KHÁC

Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Ban hành ngày 18/3/2021)

Quy định về Liên kết đào tạo trình độ Đại học (Ban hành ngày 15/03/2017)

Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Ban hành ngày 15/05/2014)

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Ban hành ngày 28/12/2017)

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (Ban hành ngày 15/12/2017)

Quy chế Tuyển sinh học nghề (Ban hành ngày 26/3/2017)

Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (Ban hành ngày 24/05/2007)

Quy định Đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề (Ban hành ngày 06/05/2008)

CHÍNH PHỦ

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (Ban hành ngày 31/05/2017)